Đạo công giáo ở Việt Nam có từ khi nào?

Đạo công giáo ở Việt Nam có từ khi nào?

Đạo Công giáo đã có mặt tại Việt Nam từ thời kỳ rất sớm, và có lịch sử phát triển kéo dài qua nhiều thế kỷ. Dưới đây là một số giai đoạn quan trọng trong lịch sử đạo Công giáo tại Việt Nam: